رولبرینگ مخروطی یک ردیفه

رولبرینگ سوزنی کف گرد
رولبرینگ سوزنی کف گرد
فوریه 3, 2020
خرید رولبرینگ
خرید رولبرینگ
فوریه 11, 2020

رولبرینگ مخروطی یک ردیفه

رولبرینگ مخروطی یک ردیفه

رولبرینگ مخروطی یک ردیفه قادر به تحمل بار محوری از یک جهت است.تحت بار شعاعی یک بار محوری در برینگ تولید می شود که باید مهار شود, لذا معمولا در کاربرد ها از دو تا رولبرینگ مورد بحث استفاده می کنند.رولبرینگ مخروطی یک ردیفه در دو اندازه تولید می شود .

همانطور که گفتیم رولبرینگ مخروطی یک ردیفه در دو اندازه تولید می شود :

  • متریک
  • اینچی

 

که در اندازه اینچی کنس داخلی بلبرینگ به همراه قفسه و ساچمه ها یا غلتک ها (Cone) دارای یک شماره فنی و کنس یا حلقه بیرونی ( Cup ) دارای یک شماره فنی دیگر است و رولبرینگ مخروطی یک ردیفه کامل هر دوی این شماره ها را شامل می شود.

بوسیله / از هم جدا می شوند.

مانند :

K-11749/K-11710
پیشوند K در شماره فنی بلبرینگ نشان دهنده رولبرینگ مخروطی یک ردیفه با ابعاد اینچی می باشد.