رولبرینگ استوانه ای شعاعی

رولبرینگ استوانه ای
اکتبر 22, 2019
رولبرینگ بشکه ای
اکتبر 22, 2019

رولبرینگ استوانه ای شعاعی

رولبرینگ استوانه ای شعاعی : رولبرینگ استوانه ای شعاعی برای بارهای شعاعی سنگین و سرعت های بالا مناسب می باشند. طراحی رولبرینگ استوانه ای شعاعی به نحوی است که یکی از حلقه های داخلی یا بیرونی، از یک یا دو طرف لبه نداشته و لذا رولبرینگ قابلیت تفکیک شدن دارد.
رولبرینگ استوانه ای شعاعی ضمن قابلیت در تحمل بارهای سنگین، قادر به چرخش با سرعت های بالا نیز می باشد. حلقه پایینی رولبرینگ استوانه ای شعاعی بدون لبه و قابل تفکیک شدن است و در نوع دیگر، حلقه بالایی بدون لبه است.