بلبرينگ كف گرد تماس زاويه ای

بلبرينگ كف گرد شيار دار
بلبرينگ كف گرد شيار دار
فوریه 23, 2020
رولبرینگ كروی
رولبرینگ كروی
فوریه 23, 2020

بلبرينگ كف گرد تماس زاويه ای

بلبرينگ كف گرد تماس زاويه ای نيز در انواع يك طرفه و دو طرفه طراحي شده اندبلبرينگ كف گرد تماس زاويه ای در محور كارگير ماشينهاي ابزار كه نيازمند
يك طرفه و دو طرفه فقط در انواع با دقت بالا ساخته مي شوند .
يك مهار كننده صلب محوري مي باشند به كار مي روند .به دليل كاربرد بلبرينگ كف گرد تماس زاويه ای در ساخت ماشين ابزار هر دو نوع بر خلاف بلبرينگ هاي كف گرد شيار دارد نيروي اعمالي در بلبرينگ كف گرد تماس زاويه ای تحت زاويه تماس از يك سطح تماس به سطح تماس ديگر منتقل مي شود.
برآمدگي يك طرف از پروفيل سطح تماس در در رينگها به اندازه اي مرتفع است كه ساچمه ها تحت تاثيرنيروي گريز از مركز درسرعتهاي بالا و يا تحت بارهاي محوري از موقعيت خودخارج نشوند .

در بلبرينگ كف گرد تماس زاويه ای يك طرفه از قفسه هاي طرح پنجرهاي سوار برساچمه، از جنس پلي آميد تقويت شده با لياف شيشه استفاده شده است .بلبرينگ كف گرد تماس زاويه ای در مجموع پيچ ومهره ساچمه اي مخصوص حركت ميز ماشينهاي ابزار نيز به كار مي روند .

طرحهاي جفت از اين بلبرينگها با بار اوليه محوري و چيدمان X يا O ارائه دهنده صلبيت بالاي محوري و دقت بالا مي باشد . تعداد بيرينگهايي كه كنار هم نصب مي شوند بار اوليه و صلبيت مجموعه بيرينگها را افزايش مي دهد .

هر دستاز ساچمه ها در بلبرينگ هاي كف گرد با تماس زاويه اي دو طرفه ، با يك قفسه برنجي ماشينكاري شده سوار برساچمه ها نگه داشته مي شوند .

يك رينگ فاصله دهنده با سايز ويژه كه بيسن واشرهاي شفت قرار مي گيرند باعث تضمين ايجاد بار اوليه مناسب محوري در مجموعه مي شود. اجزاء يك بلبرينگ كف گرد باتماس زاويه اي دو طرفه تفكيك پذير، كاملاً با هم جفت وجور ساخته مي شوند و نمي توان آنها را با اجزاء ديگر بيرينگها مشابه تعويض كرد.