بلبرینگ خود تنظیم

بلبرینگ چشمی
اکتبر 22, 2019
بلبرینگ سرامیکی
اکتبر 22, 2019

بلبرینگ خود تنظیم

بلبرینگ خود تنظیم : بلبرینگ خود تنظیم از دو ردیف ساچمه و یک شیار مشترک کروی در رینگ خارجی خود تشکیل شده است. این ویژگی موجب خاصیت خودتنظیمی بلبرینگ خود تنظیم می شود و اجازه می دهد که موقعیت شفت نسبت به یاتاقان قابل تغییر باشد. بنابراین بلبرینگ خود تنظیم برای استفاده در محل هایی مناسب هستند که عدم تطابق و ناهم راستایی ممکن است در اثر خطا هایی ناشی از نصب و جازدن و یا انحراف شفت افزایش یابند.
انواع بلبرینگ خود تنظیم عبارتند از:
بلبرینگ خود تنظیم با حلقه داخلی عریض
بلبرینگ خود تنظیم باکاسه نمد در دو طرف بلبرینگ
بلبرینگ خود تنظیم بدون کاسه نمد