بلبرینگ تماس زاویه ای

بلبرینگ ایگرگ
اکتبر 22, 2019
بلبرینگ چشمی
اکتبر 22, 2019

بلبرینگ تماس زاویه ای

بلبرینگ تماس زاویه ای : بلبرینگ تماس زاویه ای اغلب با 3 طراحی مختلف با زاویه تماس 15، 30 و 40 درجه طراحی می شود. هر چه زاویه تماس بزرگتر باشد بلبرینگ تماس زاویه ای قابلیت تعلیق بار محوری بیشتری را داشته و هر چه زاویه تماس کمتر باشد قابلیت اتصال با سرعت دورانی بسیار بالا افزایش پیدا می کند. در بلبرینگ تماس زاویه ای حلقه های داخلی و نسبت به یکدیگر زاویه ای می سازند که امکان تحمل بارهای شعاعی و محوری همزمان را توسط آنها فراهم می کند.
انواع بلبرینگ تماس زاویه ای عبارتند از :
بلبرینگهای تماس زاویه ای یک ردیفه
بلبرینگهای تماس زاویه ای دو ردیفه
بلبرینگهای تماس زاویه ای با چهار نقطه تماس