بلبرینگ ایگرگ

بلبرینگ استیل
اکتبر 22, 2019
بلبرینگ تماس زاویه ای
اکتبر 22, 2019

بلبرینگ ایگرگ

بلبرینگ ایگرگ : بلبرینگ ایگرگ بار محوری، بار شعاعی و بار شعاعی و وحوری را همزمان تحمل می کند. بلبرینگ ایگرگ در دو طرف کاسه نمد دارند و سطح حلقه بیرونی آن ها قوسی شکل است. بلبرینگ ایگرگ می تواند ناهم راستایی های اولیه شافت را جبران کند ولی نمی تواند حرکت محوری را داشته باشد پس باید توجه داشت که طول شافت باید کوتاه باشد.