رولبرینگ كروی

بلبرينگ كف گرد تماس زاويه ای
بلبرينگ كف گرد تماس زاويه ای
فوریه 23, 2020
بلبرینگ شعاعی دما بالا
بلبرینگ شعاعی دما بالا
مارس 11, 2020

رولبرینگ كروی

یک رولبرینگ كروی دو ردیف رولر بشکه اي دارد که به صورت زاویه دار داخل رینگها قرار گرفته اند به صورتی که راستاي محور دوران رولرها راستاي محور دوران رینگها را قطع می نماید .

مشـابه مدل یک ردیفه محل تماس رولرها در رینگ خارجی به شکل کروي ساخته شـده اسـت، کـه ایـن مسئله باعث گردیده رولبرینگ كروی نیز خود تنظیم باشد و در موارد خیز شفت یا اشکالات وخطاهاي مونتاژ بتوان رینگ داخلی را با آن تطبیق داد .

در رولبرینگ كروی نیز پروفیل محل تماس در رینگها مشابه پروفیل سطح رولرهاي بشکه اي می باشد . امـروزه رولبرینگ كروی در طرحهـاي بسـیار متنوع طراحی و ساخته شده است .

طرح نشان داده شده در سه لبه برآمده روي رینگ داخلی دارد . لبه مرکزي از یک طرف و دو لبه خارجی از طرف دیگر هر دو ردیف رولرها رادر جاي خود ثابت نگـه مـی دارد و بـراي هـر ردیف نیز قفسه اي ماشینکاري شده جنس برنج یـا روق پـرس کـاري شـده بـا یـک طـرف بـاز در نظرگرفته شده است .

باز بودن یک طرف از قفسه ها امکان روغنکاري مناسب و کار آمد را در رولبرینگ كروی ممکن می سازد .
درطرحهاي نشان داده شده در رینگ داخلی لبه برآمده ندارد به همین دلیل می تـون در مقایسه با بیرینگ هاي هم اندازه دیگر (از لحاظ ابعاد خارجی) از رولرهاي قطور تر و بلندتر در انهـا استفاده کرد . این پنجره اي شکل استفاده می شود .

این قفسه ها به سه شکل ساخته می شـوند :
1 -پرس ورق فولادي
2 -قالب گیري از جنس پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه
3 -ماشینکاري

 

اندازه پهناي لبه هاي داخلی قفسه تلرانس ابعادي بسته اي دارد تا هر دو ردیف رولرها در مسیر دقیقی قرار گیرند . در رولبرینگ كروی ، قفسه ها به شکلی طراحی شده اند که بتوانند در هنگام زاویه دار قرار گرفتن محور خارجی نسبت به رینگ داخلی (مشابه لبه هاي بیرونیرینگ داخلی در طرح استاندارد قبل) رولرها رادر جاي خـود نگـه داشـته و از بیـرون پریـدن آنهـا جلوگیري نماید .

عموماً رولبرینگ كروی بر روي رینگهاي خارجیشان بـا پسـوند S یـک شـیار و سـه سـوراخ شعاعی مخصوص روانکاري دارند . این حالت باعث تضمین روغنکاري مناسب بهینه می شود .

رولبرینگ كروی ، از ظرفیت تحمل بار بالایی برخوردارند . آنها جهت تحمل بارهاي لحظه اي و شوکها به همراه نابه جایی و خیز شفت بسیار مناسب اند . کاربردهاي مهم رولبرینگ كروی ، غلتکهاي پشت بند ، شفتهاي انتقال نیرو ، کنترل سکان در کشتی ، سنگ شکنها ، میـل لنـگ هـا ،چرخ دنده ها ،صفحات لرزاننده ، ماشین آلات نورد ، آسیابها و خردکنها می باشند .

رولبرینگ كروی دو تکه ، در سایزهاي با سوراخ داخلی 55 میلیمتر به بالا در دسترس هستند.صرف نظر از پهناي رینگ داخلی تمامی ابعاد اینگونه بیرینگهـا، مطـابق طـرح اسـتاندارد است .

در مورادي که نصب بیرینگ به دلایلی از قبیل سنگینی یک شفت بلند که اجـزاء ماشـین را نگه می دارد ،با مشکل همراه باشد نیز از رولبرینگ كروی دو تکه استفاده می شود .