بلبرینگ ایگرگ

اکتبر 22, 2019

بلبرینگ ایگرگ

بلبرینگ ایگرگ بلبرینگ ایگرگ : بلبرینگ ایگرگ بار محوری، بار شعاعی و بار شعاعی و وحوری را همزمان تحمل می کند. بلبرینگ ایگرگ در دو طرف […]